به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد.

 

 

مقاله اي كه در زير ملاحظه مي فرماييد توسط آقاي doug copp  در خصوص كاهش خسارات جاني در هنگام وقوع زلزله ارائه شده است. Doug copp رئيس گروه نجات و مدير تيم آمريكايي نجات بين المللي (ARTI) مي باشد.

باتوجه به آزمايشات ميتوان دريافت هنگاميكه ساختمانهاتخريب مي شوندوزن سقف كه برروي اشياء ومبلمان فرودمي آيد،آنهارادرهم مي كوبدو  فضاي خالي را دركنار آنها  ايجاد مي نمايد . اين فضا همان چيزي است كه من به آن مثلث حيات(Triangle of Life) مي گويم هر اندازه اشياء بزرگتر و محكمتر باشند كمتر فشرده مي شوند و هر اندازه كمتر فشرده شوندفضاي خالي احتمال زنده ماندن افرادي كه به آن پناه مي برند بيشتر مي شود.

نكات و توصيه هاي مهم آقاي doug copp   :

1-          در هنگام بروز زلزله و فرو ريختن ساختمان نبايد  از روش Duck And Cover) )خميده و پنهان شده استفاده كرد. افرادي كه زير ا شيائي نظير ميز و  اتومبيلها مي روند در   همانجا له مي شوند.

2-          سگها و گربه ها و بچه ها همگي آنها اغلب بصورت طبيعي در وضعيت جنيني كه در رحم  قرار دارند، خم مي شوند ، شما هم بايد همين طور عمل كنيد. اين غريزه طبيعي ايمني و اصل بقاء است. شما مي توانيد با همان شيوه در فضاي خالي كوچكتر زنده بمانيد. پس در زمان بروز زلزله سزيع خود را كنار اشياء بزرگ، مانند كاناپه بزرگ و يا اجسام محكمي كه در مقابل ضربه كمتر فشرده مي شوند و فضاي خالي در مجاور خود باقي مي گذارند، قرار دهيد.

3-          اگر زلزله هنگام شب و زماني كه شما در رختخواب خود هستيد اتفاق بيفتد كافي است از روي تخت به پايين بغلتيد، يك فضاي خالي و ايمن و مناسب در اطراف تخت وجود دارد. ( در هنگام وقوع زلزله روي زمين كنار تخت داراز بكشيد نه زير تخت )

4-          هر كسي كه در زمان وقوع زلزله در زير درب قرار گيرد محكوم به مرگ است

5-          هرگز در هنگام وقوع زلزله برروي پله ها نرويد، چونكه پله ها داراي گشتاور فركانسي متفاوتي هستند و لذامجزا از تنه اصلي ساختمان نوسان مي كنند .

۶-اگر در هنگام وقوع زلزله در خیابان داخل خودرو می باشید از داخل آن خارج شده کنار آن دراز بکشید

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۸۶ساعت 14:57  توسط فیروزه   |